ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง