ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่อเมืองลำพูน เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน