ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดเวทีชุมชน ถอดบทเรียน และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่ม กิจกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร