ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาประธาน ศพก. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ผู้ประกอบการด้านเกษตร