ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมติดตามตรวจสอบและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2566