ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หารือข้อราชการด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน