ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/25