ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในมิติด้านการเกษตร ครั้งที่ 2/2566