ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2566