ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมการจัดทำแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ด้านการส่งเสริมการเกษตรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2561 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ดำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดทำแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ด้านการส่งเสริมการเกษตร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมี นางสาวอโนทัย ไชยแสนชมพู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน