ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหมอพืชชุมชน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการให้บริการคลินิกพืชสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เครือข่าย