ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมิน การประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566