ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรม กิจกรรม พัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ภายใต้โครงการ ศพก. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้