ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568