ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566