ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ให้แก่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่น แปลงใหญ่ดีเด่น และวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบการขยายผลและการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ