ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน มอบโล่รางวัลเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่ ศพก. ดีเด่น แปลงใหญ่ดีเด่น และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2566