ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566