ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop: RW) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์