ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ