ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย และการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดลำพูน