ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนฝึกอบรมในหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) ครั้งที่ 2