ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8/2566