ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมออนไลน์ หารือจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568