ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดงานกีฬาส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ (เวียงพิงค์เกมส์)