ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร