ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดลำพูน