ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดทำข้อมูลผลการขับเคลื่อน BCG Model ที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่