ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566