ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมปรึกษางานส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริร่วมกับพระนักพัฒนาวัดเด่นเหม้า