ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 66 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการสื่อสารเพื่อการนำไปปฏิบัติ