ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568