ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมคณะกรรมการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ จังหวัดลำพูน