ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร