ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566🤟