ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566