ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ยกระดับวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลำไยและสินค้าเกษตรอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า