ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566