ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ของจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2566