ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น