ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน Zoom ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการแผนและงบประมาณเชิงพื้นที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น