ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดประชุมซักซ้อมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านพืช