ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวินัยและการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติราชการ