ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์