ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ทีม 4 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้