ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการท่องเที่ยววิถีชีวิตในชนบท