ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการแผนและงบประมาณเชิงพื้นที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น