ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารักขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting : WM) เพื่อวางแผนการการดำเนินงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร