ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาตำบลต้นแบบขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูง