ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567